Call Us : 086-3696475

ตัดกำแพงคอนกรีต Wire Saw ตามแนวทั้งชั้น โรงพยาบาลนวเวช

ตัดกำแพงคอนกรีต(Wire Saw) ตามแนวทั้งชั้น

สถานที่ : โรงพยาบาลนวเวช

เจ้าของสถานที่ :โรงพยาบาลนวเวช

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด

ลักษณะงาน : ตัดกำแพงคอนกรีต(Wire Saw) ตามแนวทั้งชั้น

แชร์โพสต์

ตัดกำแพงคอนกรีต Wire Saw ตามแนวทั้งชั้น โรงพยาบาลนวเวช