Call Us : 086-3696475

Coring พื้น Dia.12″ โรงงานน้ำมันพืชมรกต (สำโรงใต้)

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรม (บางปู)

เจ้าของสถานที่ : สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

ผู้ว่าจ้าง : FORCE CONS CO.,LTD.

ลักษณะงาน :

  1. งานตัดพื้นคอนกรีต ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.20 m.
  2. งานตัดพื้นคอนกรีต ขนาด 40.00 x 0.80 x 0.20 m.
  3. งานตัดพื้น คอนกรีต ขนาด 0.50 x 57.00 x 0.20 m.
แชร์โพสต์

Coring พื้น Dia.12″ โรงงานน้ำมันพืชมรกต (สำโรงใต้)