Call Us : 086-3696475
เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต

การทำงานของเครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต 

เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต เครื่องมือตรวจจับวัตถุที่แม่นยำและรวดเร็ว

ในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นอาคาร บ้าน หรืองานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ มักจะมีเหล็ก, ลวดสลิง, ไม้, ท่อประปา หรือท่อสายไฟถูกซ่อนไว้ในพื้น, ผนัง หรือคาน ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงสร้างและงานระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในอาคารที่ถูกซ้อนไว้ในคอนกรีต หากต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการก่อสร้างจะต้องมีการเจาะ คอริ่ง หรือการตัดคอนกรีต การสแกนผิวคอนกรีตบนพื้น ผนัง หรือคาน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพราะหากเจาะไปโดนส่วนที่เป็นเหล็กหรือลวดสลิงที่อยู่ในคอนกรีตซึ่งเป็นส่วนที่รับแรงโครงสร้างอาคารอาจจะมีผลต่อความแข็งแรง หรือท่อสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีตจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย โดยเครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีตจะช่วยค้นหาตำแหน่งของเหล็ก, ลวดสลิง, ท่อประปา หรือท่อไฟฟ้าที่ถูกซ้อนอยู่ในคอนกรีตเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวในการเจาะ การคอริ่ง หรือการตัด ที่จะทำให้โครงสร้างหรือระบบภายในของอาคารเกิดความเสียหายได้

เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต เครื่องมือตรวจจับวัตถุที่แม่นยำและรวดเร็ว

เครื่องสแกนเหล็กเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจหาตำแหน่งของแนวเหล็ก, แนวลวดสลิง นอกจากนั้นยังสามารถใช้ตรวจหา ท่อประปา, ท่อไฟฟ้าในคอนกรีตทั้งบนพื้น, ผนัง หรือเสาได้อีกด้วย เครื่องสแกนเหล็กจะช่วยให้สามารถมองเห็นตำแหน่งของวัตถุดังกล่าวได้เพื่อที่วิศวกรจะได้หลีกเลี่ยงตำแหน่งดังกล่าวในการเจาะเพราะมีผลต่อการรับแรงในโครงสร้าง หรือเจาะในตำแหน่งดังกล่าวเพื่อเจาะวัดขนาดเหล็กในโครงสร้างเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการก่อสร้างต่อไป นอกจากนี้เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีตยังสามารถวัดค่าความลึกของวัตถุที่อยู่ในคอนกรีต สามารถวิเคราะห์ผลสแกน และมีฟังก์ชันในการตรวจหาวัตถุต่าง ๆ เช่น ฟังก์ชันตรวจหาโลหะ, ฟังก์ชันตรวจหาคลื่นกระแสไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมการค้นหาวัตถุในโครงสร้างการก่อสร้าง เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีตบางรุ่นสามารถวิเคราะห์ผลสแกนหลังจากสแกนได้ทันทีซึ่งช่วยให้การก่อสร้างมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

หลักการทำงานของเครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต

เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีตมีหลายระบบที่ใช้ในการตรวจหาตำแหน่งวัตถุภายในคอนกรีต เช่น การใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการใช้เรดาร์ในการค้นหาตำแหน่ง โดยการตรวจหาจะนำเครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีตวางแนบชิดกับผิวคอนกรีต เช่น ผนัง เสา หรือพื้น หากเป็นระบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะใช้การเหนี่ยวนำไฟฟ้าก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กจะกระทบกับวัตถุด้านล่างและสะท้อนกลับมายังเครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีตเพื่อแสดงตำแหน่งของวัตถุ หากเป็นระบบเรดาร์จะเป็นคลื่นวิทยุที่ไปกระทบกับวัตถุและสะท้อนกลับขึ้นมาที่เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต ซึ่งที่ตัวเครื่องจะมีสัญญาณแสดงออกมาเพื่อบ่งบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเหล็กหรือวัตถุอยู่ในคอนกรีต เช่น มีเสียงหรือไฟกระพริบ บางรุ่นจะมีหน้าจอแสดงเป็นภาพ 2 มิติหรือ 3 มิติ เพื่อให้เห็นตำแหน่งของแนวเหล็กหรือวัตถุต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันให้เลือกเพื่อสามารถค้นหาวัตถุหลากหลายชนิด เช่น ฟังก์ชันค้นหาวัตถุที่เป็นไม้ เป็นต้น

วิธีการใช้งานเครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต

 1. เลือกโหมดฟังก์ชันของวัตถุที่ต้องการค้นหา

   

 2. วางเครื่องสแกนไว้บนผิวคอนกรีตที่ต้องการสแกนโดยบางครั้งวิศวกรจะใช้ Grid Line Paper เพื่อช่วยในการกำหนดจุดสำหรับเจาะ คอริ่ง หรือตัด โดยจะเคลื่อนที่เครื่องสแกนไปตาม Grid ที่อยู่บนกระดาษทั้งด้านซ้ายไปขวาและบนลงล่าง

   

 3. เมื่อเครื่องปล่อยสนามแม่เหล็กหรือเรดาร์ออกมาคลื่นสัญญาณจะเข้าไปในคอนกรีตความลึกตามความสามารถของแต่ละเครื่อง

   

 4. เมื่อกระทบวัตถุตามที่เลือกไว้ในโหมดฟังก์ชันสัญญาณจะสะท้อนกลับมาที่เครื่องโดยจะส่งสัญญาณออกมาเป็นสัญญาณเสียง, สัญญาณไฟกระพริบ ตัวเลข หรือเป็นรูปภาพหากเครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีตเครื่องนั้นมีหน้าจอ

   

 5. นำข้อมูลที่ได้จากเครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีตไปกำหนดจุดเพื่อเจาะ คอริ่ง หรือตัดคอนกรีตโดยอาจจะเจาะเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือเจาะเพื่อวัดขนาดของเหล็กเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบต่อไป

   

เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต ถือว่าได้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การก่อสร้างมีความปลอดภัยทั้งต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการก่อสร้าง วิศวกร และเจ้าของอาคารหรือบ้าน และยังทำให้การก่อสร้างมีความรวดเร็วเพราะสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและขนาดของเหล็ก, ลวดสลิง, ท่อน้ำประปา หรือท่อสายไฟ ทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบและคำนวณการก่อสร้างในขั้นตอนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีตมีหลากหลายแบบมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมไปถึงฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นความชำนาญของวิศวกรและบริษัทที่รับบริการสแกนเหล็กก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการก่อสร้างต้องมีการออกแบบและการคำนวณอย่างถูกต้องและแม่นยำ เพื่อไม่ให้อาคารเกิดการทรุดตัวหรือพังทลายได้ในอนาคต

ทรัพย์วลิน ผู้เชี่ยวชาญในการสแกนคอนกรีตด้วยเครื่องสแกนคอนกรีต HILTI รุ่น PS 1000
ทรัพย์วลิน เป็นบริษัทที่รับสแกนคอนกรีตโดยใช้เครื่องสแกนคอนกรีต HILTI รุ่น PS 1000 เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการสแกนหาแนวเหล็ก ตำแหน่งลวดสลิงในพื้นแบบ Post-Tension รวมไปถึงท่อประปา ท่อไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านได้อย่างแม่นยำ โดยเครื่อง HILTI รุ่น PS 1000 ใช้เรดาร์ในการตัวจับวัตถุในคอนกรีต ซึ่งสามารถค้นหาความลึกในคอนกรีตได้ถึง 30 เซนติเมตร โดยข้อมูลทั้งหมดจะแสดงผลได้ในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ทำให้สามารถมองเห็นตำแหน่งของวัตถุพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลหลังจากการสแกนได้ทันทีด้วยการแสดงที่เข้าใจง่าย ซึ่งเครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต HILTI รุ่น PS 1000 ช่วยให้หลีกเลี่ยงความเสียหายของโครงสร้างอาคาร จากการเจาะ การคอริ่ง หรือการตัดคอนกรีตได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต HILTI รุ่น PS 1000

 1. แสดงภาพแบบ Real-Time วัตถุที่ตรวจพบในเครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต HILTI รุ่น PS 1000 จะแสดงภาพโครงสร้างแบบ Real-Time จึงทำให้ง่ายสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีความชำนาญเฉพาะด้าน

 2. มีโหมดสแกน 3 โหมด เพื่อให้ครอบคลุมในการตรวจสอบแบบต่าง ๆ โดยมีโหมดในการสแกนดังนี้
  • QUICK SCAN ตรวจสอบความลึกของเหล็กโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว
  • QUICK SCAN RECORDING ตรวจสอบความลึกและบันทึกได้อย่างรวดเร็ว
  • IMAGE SCAN (2D & 3D) แสดงรูปสแกนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
   การแสดงภาพในหลายมุมมอง จอภาพบของเครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต HILTI รุ่น PS 1000 จะแสดงภาพของโครงสร้างทั้งด้านบนและภาพตัดในทั้งสองทิศทาง ซึ่งช่วยทำให้สามารถระบุตำแหน่งของเหล็กเสริมที่มีหลายชั้นได้ชัดเจนจึงทำให้สะดวกและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

 3. สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต HILTI รุ่น PS 1000

 4. สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ้คได้ ทำให้สามารถทำการวิเคราะห์ผลและพิมพ์ผลการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอได้ทันที

 5. ตรวจสอบพื้นที่ได้มากกว่า 100 ตารางเมตร เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต HILTI รุ่น PS 1000 เป็นเครื่องสแกนที่มีประสิทธิภาพที่สูงมาก ๆ สามารถทำการตรวจสอบพื้นที่ที่ต้องการตัด หรือ เจาะได้มากกว่า 100 ตารางเมตรภายในระยะเวลาการทำงาน 1 วัน


บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด บริการเครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต สแกนพื้นคอนกรีต ของ HILTI รุ่น PS 1000 ซึ่งมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพกว่ารุ่นที่ผ่านมา สามารถสแกนหาแนวเหล็ก ตำแหน่งแนวลวดสลิง Post-tension ท่อประปา ท่อไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน และสามารถอ่านความลึกของวัตถุได้ มีความสามารถสแกนได้ลึก 30 cm โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ วิเคราะห์ผลสแกนเข้าใจง่าย เห็นตำแหน่งวัตถุเรียงกันชัดเจน โดยสามารถประมวลผลหลังจากสแกนแล้วที่หน้างานได้เลย นอกจากนั้นยังมีบริการด้านที่เกี่ยวกับคอนกรีตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รับตัดคอนกรีต รับเจาะคอนกรีต (coring concrete) งานฝังพุกเคมีทุกชนิดด้วยน้ำยา RE-500 V3 หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รับรื้อถอนอาคาร ในราคาที่เป็นธรรม


ยินดีให้บริการทั่วประเทศด้วยทีมงานวิศวกรที่ มีความรู้ความสามารถเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน และบริการ ให้คำปรึกษาฟรีเพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

ติดต่อสอบถามได้ที่

แชร์โพสต์